Pārvedu vekselis

Pārvedu vekselis ir vērtspapīrs, kuru izdod aizdevējs un kurš ietver rakstveida uzdevumu maksātājam (parādniekam) samaksāt vekselī uzrādīto naudas summu trešajai personai.

Pārvedu vekselī (tratā) jābūt: 1) norādītam, ka šis konkrētais vekselis ir trats; 2) konkrēti norādītai naudas summai, kura jāsamaksā un valūtai, kurā konkrētā naudas summa uzrādīta; 3) maksātāja (parādnieka) vārdam, uzvārdam, personas kodam; 4) precīzam maksāšanas termiņam; 5) maksāšanas vietas pilna adrese, ja darījums paredzēts bankā, tad bankas nosaukumu un konta numuru (izņēmuma gadījumā, ja šī vieta nav norādīta, tad par maksāšanas vietu automātiski pieņem vekseļa izrakstīšanas vietu); 6) tās personas dati (vārds, uzvārds, personas kods, juridiskām personām – juridiskais nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs), kurai tiks samaksāts; 7) vekseļa izrakstīšanas vietas adrese un izrakstīšanas datums; 8) aizdevēja parakstam ( ja kaut kādu iemeslu dēļ trasants pats nevar parakstīt šo dokumentu, tad, pēc viņa lūguma, taču noteikti ar notariālu apstiprinājumu, to var izdarīt aizdevēja pilnvarota persona); 9) uzrādītai atzīmei par valsts nodevas segšanu un tās apmēru. Iespējama tratas nodošana tālāk, ko sauc par indosamentu. Tātad vekselis (trata) var pāriet citas personas rokās, pie kam, tas var būt ne tikai aizdevējam par labu, bet gan arī aizņēmējam (maksātājam), kā arī kuras katras citas uz tratas pamata atbildīgas personas labā. Izņēmums būs tikai gadījumos, ja trasants (aizdevējs) dokumentā būs pievienojis tekstu “ne orderam”, tad šā dokumenta juridisko nozīmi var mēģināt apstrīdēt un mainīt tikai tiesas ceļā. Svarīgs noteikums – indosamentam jābūt bez nosacījumiem un tam jābūt uzrakstītam uz tratas, vai tai pievienotas blankas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.